Những biện pháp được cho phép để di chuyển các sản phẩm là ký chủ của ruồi đục trái Queensland (Qfly) trong phạm vi tiểu bang