Dalotia coriaria (Kraatz, 1856)

Atheta (Atheta) brachelytra Scheerpeltz, 1948, Atheta coriaria punctata Eichelbaum, 1913, Dimetrota (Dalotia) crucialis Casey, 1910, Dimetrota (Dalotia) pectorina Casey, 1910, Homalota australis Jekel, 1873, Homalota coriaria Kraatz, 1856, Homalota coriaria Miller, 1852, Homalota subcoriaria Wollaston, 1864, Pseudota miscella Casey, 1910, Taxicera academica Sawada, 1976
rove beetle.
The Dalotia coriaria (Kraatz, 1856) is Permitted - s11 for the whole of state and is not assigned to any control category for a local government area at this time.