2018-2019 Declared Pest Rates for Carnarvon (amended)

Page last updated: Wednesday, 20 March 2019 - 9:28am

The 2018-2019 Declared Pest Rate for the Eradication of Mediterranean fruit fly Program in Carnarvon has been amended. Fruit and vegetable growers contribution to the 2018-2019 Eradication of Mediterranean fruit fly Program will be calculated based on the size of their property.

Lệ phí sâu bệnh cho Dự án Kiểm soát Ruồi Giấm Địa Trung Hải tại Carnarvon 2018-2019 đã được sửa đổi.  Đóng góp của nông gia cho Dự án Kiểm soát Ruồi Giấm Địa Trung Hải năm 2018-2019 sẽ được tính toán dựa trên diện tích của trang trại.

Fruit and vegetable growers in Carnarvon may be in either one of the below three groups:

  • If you have paid your Declared Pest Rate for the 2018/19 year and the new rate is lower to the rate published in August 2018, you will receive a new Declared Pest Rate notice followed by a refund cheque in the mail.
  • If you have not paid your Declared Pest Rate for the 2018/19 year you will receive a new Declared Pest Rate notice in the mail.
  • If you receive a Declared Pest Rate notice but do not have a business of growing and/or selling fruit or vegetables or fruit and vegetable plants, contact the Department via email (medfly@dpird.wa.gov.au) or call 08 9368 3787.

Nông gia tại Carnarvon có thể thuộc vào một trong ba trường hợp sau:

  • Nếu quý vị đã trả lệ phí cho năm 2018-2019 và mức phí mới này thấp hơn so với mức phí ban hành vào tháng 8 năm 2018, quý vị sẽ được nhận một thông báo trả lại tiền và sau đó là séc hoàn lại tiền qua thư tay.
  • Nếu quý vị chưa trả lệ phí 2018-2019, quý vị sẽ nhận được một thông báo về lệ phí mới qua thư tay.
  • Nếu quý vị nhận được thông báo về lệ phí mới và hiện tại quý vị không trồng trọt, kinh doanh hoa màu, quý vị vui lòng liên hệ với Bộ Nông Nghiệp qua email (medfly@dpird.wa.gov.au) hoặc gọi điện đến 08 9368 3787.

The 2018-2019 Declared Pest Rate (published on 12 March 2019) is calculated as per the following table.

Lệ phí sâu bệnh cho năm 2018-2019 (ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2019) được tính như sau:

Hectare range
Phạm vi diện tích (ha)

Fixed rate
Lệ phí

      0-5ha

  $       390

  >5-10ha

  $       700

>10-15ha

  $      1100

>15-20ha

  $      1200

>20-25ha

  $      1325

>25-30ha

  $      1625

     >30ha

  $      1800

 

 

Contact information

Rosalie McCauley
+61 (0)8 9368 3787